اعضای هیئت علمی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر شعله ارسطوپور

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع

شاپوررضا برنجیان

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای
تلفن ثابت : 36898232-071
پست الکترونیک : lang@ricest.ac.ir

دکتر بهاره پهلوان زاده

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سرپرست و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها
تلفن ثابت : 07136898262
پست الکترونیک : pahlevanzadeh@ricest.ac.ir

دکتر محمد باقر دستغیب

سمت: عضو هیأت علمی گروه طراحی و عملیات سیستمها
تلفن ثابت : 36468453-071
پست الکترونیک : dastghaib@ricest.ac.ir

دکتر محمد جواد دهقانی

سمت: ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
تلفن ثابت : 51-36468350-071
پست الکترونیک : dean@ricest.ac.ir

دکتر محمد رضا صالحی

سمت: معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز منطقه ای
تلفن ثابت : 36468074-071
پست الکترونیک : salehi@ricest.ac.ir

دکتر هاجر صفاهیه

سمت: سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع
تلفن ثابت : 36468456-071
پست الکترونیک : safaheih@ricest.ac.ir

دکتر حمید علیزاده زوج

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع و مدیر گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات
تلفن ثابت : 36898322-071
پست الکترونیک : halizade@ricest.ac.ir

دکتر محمدهادی فلاحی

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای
تلفن ثابت : 36468453-071
پست الکترونیک : fallahi@ricest.ac.ir

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای - رئیس و مشاور دفتر ریاست - سرپرست مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی
تلفن ثابت : 36468421-071
پست الکترونیک : falahati@ricest.ac.ir