مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر محمد جواد دهقانی
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دکتر محمد رضا صالحی
معاونت اداری و مالی و سرپرست معاونت پژوهش و فناوری