مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر محمد باقر دستغیب
عضو هیأت علمی گروه طراحی و عملیات سیستمها
دکتر محمد جواد دهقانی
رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دکتر محمد رضا صالحی
معاونت اداری و مالی و سرپرست معاونت پژوهش و فناوری
دکتر هاجر صفاهیه
سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری
نرجس ورع