ساختار علمی و تکامل حوزه ترجمه ماشینی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس