آسیب شناسی ساختار بحث و نتیجه گیری در مقالات گروه روان شناسی رتبه داردر ISC بر پایه الگوی گلاسمن دیل ۲۰۱۰