کاربردی کردن مفردسازی ماشینی اسامی جمع در زبان فارسی در پایگاه مرکز