پیاده سازی و طراحی پایگاه اطلاعاتی پروژه های کاربردی و تجاری سازی