طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه کاردکس نشریات و سفارشات مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز