طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز و ISC در محیط لینوکس