طراحی و تولید پایگاه تمام متن مجموعه مقالات کنفرانسها، همایشها و کنگره های علمی برگزار شده در ایران (سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ ، توسعه پایگاههای سوخت و انرژی و محیط زیست