سامانه انتقال اطلاعات از فایل XML نشریات فارسی به سیستم جامع RICEST