ریشه یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی