ریشه یاب ماشینی افعال بسیط در زبانهای گذشته – حال و آینده