تجزیه و تحلیل چگونگی عملکرد موتور یک ماشین ترجمه ‌مستقیم