تجزیه و تحلیل و طراحی پایگاه اطلاعات وبی اطلاعات صنایع جمهوری اسلامی ایران