تاریخ نگاری علمی حوزه مصور سازی دانش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح بین المللی با استفاده از روش طیف سنجی سال انتشار ماخذ