بررسی وضعیت واژگان تخصصی و فرایندهای واژه گزینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی