بررسی شناسایی و ارزیابی ویژگی ها و روند انتشار نشریات