بررسی استفاده از شبکه های عصبی در بازیابی اطلاعات موجود در مرکز منطقه ای علوم و فناوری