بازطراحی و پیکره بندی مجدد شبکه Ricest در جهت ارتقاء و بهینه سازی امنیت و کیفیت کارایی شبکه