ایجاد پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات نشریات لاتین موجود در مرکز منطقه ای و بارگذاری آن در وب