طرح های پژوهشی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

عنوان
سال انتشار
ارائه کننده
ساخت انسانی پیکره موازی دو زبانه(انگلیسی – فارسی)عناوین مقالات مجلات رتبه دار نمایه شده در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
1394
ساختار علمی و تکامل حوزه ترجمه ماشینی در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس
1394
بررسی سهم زنان در تولید مقاله های نشریات فارسی حوزه علم اطلاعات
1394
تحلیل محتوایی مقدمه مقالات مجلات علوم انسانی (زبان و ادب فارسی) رتبه دار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر اساس مدل گلاسمن
1394
آسیب شناسی ساختار بحث و نتیجه گیری در مقالات گروه روان شناسی رتبه داردر ISC بر پایه الگوی گلاسمن دیل ۲۰۱۰
1394