طرح های پژوهشی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

عنوان
سال انتشار
ارائه کننده
آسیب شناسی ساختار بحث و نتیجه گیری در مقالات گروه روان شناسی رتبه داردر ISC بر پایه الگوی گلاسمن دیل ۲۰۱۰
1394