اینترنت عمومی (PUBLIC Wi-Fi ) در مرکز منطقه ای راه اندازی گردید.

با همکاری شرکت آسیا تک تهران، اینترنت عمومی (PUBLIC Wi-Fi ) در مرکز منطقه ای اجرایی شد  و دسترسی مراجعه کنندگان به این قابلیت برقرار شد. این امکان برای اولین بار در کشور در یک مجموعه آموزشی پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم اجرا شده است که به ارائه خدمات دسترسی به اینترنت برای کلیه مراجعه کنندگان می پردازد .

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم