ریاست و معاونین

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دکتر محمد جواد دهقانی

سمت: ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
تلفن ثابت : 51-36468350-071
پست الکترونیک : dean@ricest.ac.ir

دکتر محمد رضا صالحی

سمت: معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز منطقه ای
تلفن ثابت : 36468074-071
پست الکترونیک : salehi@ricest.ac.ir