مدیریت طرح و برنامه

صفحه نخست » واحد های سازمانی » مدیریت طرح و برنامه

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468428
فکس :
ایمیل:

آدرس ایمیل : farhad.vafaee52@gmail.com
شماره تلفن: 07136468428
 • زهرا بخشی
  کارشناس تشکيلات و تحول اداری
 • معصومه هادی زادگان
  کارشناس برنامه و بودجه

رسالت و چشم انداز:

 • انجام کليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه مرکز.
 • برنامه ريزی،تنظيم فعاليت ها و پيشنهاد بودجه سنواتی مطابق با اولويت های مرکز.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‎های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط‎ مشی کلی مرکز.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يک از واحدها.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعاليت و برنامه های اجرائی مرکز و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • تهيه،تنظيم و پيگيری امور مربوط به موافقتنامه های اعتبارات هزينه ای و تملک دارایی های سرمايه ای مرکز نزد سازمان های بالادستی.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظايف سازمانی مرکز و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه های کلان و راهبردی مرکز.
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ريزی و برآورد نيروی انسانی مورد نياز مرکز.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازمانی(تشکيلاتی) و تهيه و تنظيم پست های سازمانی مرکز متناسب با وظايف و رسالت ها.
 • بررسی پيشنهادات واحد ها در مورد تغیير و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به ساختار سازمانی اعم از نمودار سازمانی و سازمان تفصيلی مرکز.
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
 • تهيه، تنظيم و تحليل آمارها درباره فعاليت ها ، عملکرد ها و سرمايه انسانی مرکز به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مديريت مرکز.
 • انجام طرح های مطالعاتی برای تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه های داخلی مرکز با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها.
 • پشتيبانی،هدايت و نظارت بر فعاليت های بهره وری و تحول اداری مرکز.
 • ارزيابی عملکرد و تهيه و تنظيم گزارش های ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در مرکز.
 • اظهار نظر در مورد قوانین و آئین‎نامه‎ها و مقررات مربوط.