گروه مجموعه سازی

صفحه نخست » واحد های سازمانی » گروه مجموعه سازی

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468433 - 07136468353
فکس : 07136468352
ایمیل:

آدرس ایمیل : alizade1377@gmail.com
شماره تلفن: 07136468433 - 07136468353
 • زهرا نامور
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مینا مرادی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • خیریه حمیدپور
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فاطمه سلطانی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • گیتی سلطانی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • زهرا عزیزخانی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فاطمه کاظم پور
  کارشناس مجموعه سازی
 • سارا نعمت اللهی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 • آسیه رضایی
  کارشناس مجموعه سازی
 • مرضیه دژم خوی
  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

رسالت و چشم انداز:

 •  اجرای طرحها و پروژه های پژوهشی مرتبط با گروه توسط اعضای هیات علمی
 • جستجو و ارزیابی مداوم منابع جدید با هدف روزآمدی و با کیفیت نگاه داشتن مجموعه