مدیریت امور اداری

صفحه نخست » واحد های سازمانی » مدیریت امور اداری

اطلاعات تماس :

تلفن : 071364668431
فکس : 07136468227
ایمیل: omoor.edari@ricest.ac.ir

شماره تلفن: 07136468431
 • مهناز چالاک
  کارگزین
 • کاظم بنیانی
  متصدی دبیرخانه
 • سید علی حسینی
  کارشناس امور اداری
 • سید آرمین ابریشمی اسکوئی
  کارشناس امور اداری
 • حمیدرضا محمدی
  کارمند امور اداری
 • مرتضی اسحاقی
  کارشناس امور اداری

رسالت و چشم انداز:

 •  اجرای قوانین و آیین نامه های استخدامی و پیش بینی کادر اداری مورد نیاز
 •  تهیه و ارائه برنامه های رفاهی، فرهنگی و ورزشی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به مقامات ذیربط
 •  انجام امور استخدامی ( استخدام * ترفیع * انتقال * مرخصی * بازنشستگی و غیره) بر اساس مقررات و آیین نامه موضوعه
 •  مدیریت امکانات رفاهی برای کارکنان مرکز در حدود مقررات و با در نظر گرفتن امکانات فنی و مالی
 •  انجام امور مرتبط با  بیمه و بهداشت و درمان کارکنان و ارائه پیشنهادات رفاهی متنوع
 •  تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان ( شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن و اعطای طرحهای ضروری وغیره
 •  دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره
 •  توزیع دستور العملها ، بخشنامه ها و دعوتنامه ها بین واحدها
 •  انجام و نظارت و سرپرستی  خدمات سازمان و پرسنل خدماتی
 •  اداره و امور نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب و تنظیم کار رانندگان
 •  پیش بینی احتیاجات مرکز از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • انجام و پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان