مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

بازدید گروه دوم از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی اندیشه از رایسست
بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
بازدید نفر از دانشجویان رشته موزه دانشگاه هنر از رایسست
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...