‏دانشگاه صنعتی سهند تبریز‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » ‏دانشگاه صنعتی سهند تبریز‏

سرپرست:

جناب آقای قاسم مختارزاده

پست الکترونیک:

تلفن : 

آدرس :

شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتی سهند - کتابخانه مرکزی

کد پستی :

-

دورنگار :

-