‏دانشگاه سمنان‏

سرپرست:

آقای محمد زمانی

پست الکترونیک:

m_zamani@semnan.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - سازمان مرکزی دانشگاه سمنان- مرکز اطلاع رسانی

کد پستی :

-

دورنگار :

023-33654122