‏دانشگاه ایلام‏

سرپرست:

سرکار خانم شکوه مومنی

پست الکترونیک:

shokoohmomeni@yahoo.com

تلفن : 

آدرس :

ایلام-بلوارپژوهش-صندوق پستی 516-69315

کد پستی :

-

دورنگار :

-