پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‏

سرپرست:

جناب آقای محمد ساجدی

پست الکترونیک:

lib_sajedi@rihu.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

قم - پردیسان - بلوار فرهنگ، میدان علوم - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و مدارک علمی

کد پستی :

-

دورنگار :

02532803090