دانشگاه یاسوج

سرپرست:

سرکار خانم مژگان عزیزی

پست الکترونیک:

reglib@yu.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

ياسوج- دانشگاه ياسوج - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کد پستی :

-

دورنگار :

-