دانشگاه گیلان

سرپرست:

سرکار خانم پرستو خان عمویی

پست الکترونیک:

gilan_info@yahoo.com

تلفن : 

آدرس :

کيلومتر 8 جاده تهران - رشت مجتمع دانشگاهی گيلان - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کد پستی :

-

دورنگار :

-