دانشگاه هرمزگان

سرپرست:

جناب آقای سيد علی دانش نيا

پست الکترونیک:

daneshnia@gmail.com

تلفن : 

آدرس :

بندرعباس- کيلومتر 9 جاده قديم ميناب - دانشگاه هرمزگان - کتابخانه مرکزی

کد پستی :

-

دورنگار :

33711037 - 076