دانشگاه لرستان

سرپرست:

سرکار خانم ناهید شرفی

پست الکترونیک:

تلفن : 

آدرس :

استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان

کد پستی :

68151-44316 - صندوق پستي 465

دورنگار :

066-33120104