سرپرست:

آقای امیرمتقی دادگر

پست الکترونیک:

motaghy55@gmail.com

تلفن : 

آدرس :

قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم

کد پستی :

3716146611

دورنگار :

025-32854499