دانشگاه صنعتی شریف‏

سرپرست:

شهرزاد شریفی

پست الکترونیک:

Sharifi365@gmail.com

تلفن : 

آدرس :

تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف- کتابخانه مرکزی – صندوق پستی 1864-11155

کد پستی :

-

دورنگار :

021-66005817