دانشگاه صنعتی اصفهان

سرپرست:

سرکار خانم نسرین جعفری

پست الکترونیک:

ricest@of.iut.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-کتابخانه مرکزی

کد پستی :

۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

دورنگار :

031-33912626