دانشگاه شهید چمران اهواز‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » دانشگاه شهید چمران اهواز‏

سرپرست:

سرکار خانم زهرا محمدیان

پست الکترونیک:

zahra_mohamadiyan@yahoo.com

تلفن : 

آدرس :

اهواز – بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران اهواز - کتابخانه مرکزی - شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری واحد دانشگاه شهید چمران اهواز

کد پستی :

-

دورنگار :

-