دانشگاه شهید مدنی آذربایجان‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » دانشگاه شهید مدنی آذربایجان‏

سرپرست:

سرکار خانم شهلا رسولی

پست الکترونیک:

centerlibrary@zaruniv.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

تبریز- کیلومتر 35 جاده مراغه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- کتابخانه مرکزی

کد پستی :

-

دورنگار :