دانشگاه شهر کرد

سرپرست:

سرکار خانم رودابه ترابيان

پست الکترونیک:

library@sku.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

شهرکرد - کيلومتر 2 جاده سامان - دانشگاه شهر کرد

کد پستی :

-

دورنگار :

-