دانشگاه زنجان

سرپرست:

جناب آقای سيد علی النقی نبوی

پست الکترونیک:

nabavi@znu.ac.ir

آدرس :

زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان کدپستی: 38791-45371

کد پستی :

45371-38791

دورنگار :

-