دانشگاه رازی کرمانشاه‏

سرپرست:

سرکار خانم زهره بساطی

پست الکترونیک:

barrran1393@gmail.com

تلفن : 

آدرس :

کرمانشاه - باغ ابريشم - دانشگاه رازی - کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

کد پستی :

-

دورنگار :

-