دانشگاه تهران

سرپرست:

سرکار خانم مهندس معصومه آدینه

پست الکترونیک:

madineh@ut.ac.ir

آدرس :

تهران - خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران

کد پستی :

-

دورنگار :

-