دانشگاه تشرین سوریه‏

سرپرست:

-

پست الکترونیک:

manhall@scs-net.org

تلفن : 

آدرس :

-

کد پستی :

-

دورنگار :

-