دانشگاه بیرجند

سرپرست:

سرکار خانم حوا خزاعی نژاد

پست الکترونیک:

havakhazeenejad@gmail.com, director.lib@birjand.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

استان خراسان جنوبی-شهرستان بیرجند-بلوار شهید آوینی- پردیس دانشگاه بیرجند

کد پستی :

-

دورنگار :

056-32202143