دانشگاه بوعلی همدان

سرپرست:

سرکار خانم زهره رفیعیان

پست الکترونیک:

تلفن : 

آدرس :

همدان - بلوار شهيد فهميده - روبروی پارک مردم - دانشگاه بوعلی سينا - دانشکده علوم پايه

کد پستی :

-

دورنگار :

-