دانشگاه ارومیه

سرپرست:

جناب آقای منوچهر ده بزرگی

پست الکترونیک:

m.dehbozorgi@urmia.ac.ir

تلفن : 

آدرس :

ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه ارومیه - حوزه معاونت پژوهشی - کتابخانه مرکزی - شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری واحد دانشگاه ارومیه

کد پستی :

-

دورنگار :

04432279930